Algemene voorwaarden

Vaak zijn algemene voorwaarden geschreven in ingewikkelde, onnodig lange zinnen; droge kost die vrijwel niemand leest. Dat riekt naar een ontmoedigingsbeleid en daar ben ik niet van. Transparantie en eerlijkheid boven alles, ik wil graag dat je weet waar je voor tekent. De algemene voorwaarden van Staaldraad tekstschrijver zijn daarom kort en bondig, opgesteld in duidelijke taal. Lees ze even door, dan weet je wat je van mij mag verwachten en wat ik van jou verwacht.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact en elke overeenkomst of opdracht tussen jou en Staaldraad tekstschrijver. Indien je namens een derde partij handelt, gelden de algemene voorwaarden ook voor hen. Het is jouw verantwoordelijkheid om die derde partij daarover in te lichten. De rechtstreekse opdrachtgever blijft aansprakelijk in geval van schade of niet nagekomen verplichtingen, ook als die veroorzaakt zijn door de derde partij.

Geheimhouding

 1. Staaldraad tekstschrijver behandelt jouw opdracht en alles wat daarmee samenhangt vertrouwelijk. Deze geheimhouding blijft bestaan na de afronding van de opdracht.

Offerte

Offertes zijn altijd vrijblijvend en hebben een geldigheid van dertig dagen.

 1. De offerte is gebaseerd op de informatie die ik van jou ontvang, het is jouw taak om eerlijk en zo volledig mogelijk te zijn.
 2. Hoewel ik mijn uiterste best doe om ze te vermijden, is het maken van foutjes menselijk. Wanneer ik je een offerte stuur waarop iets staat dat overduidelijk op een vergissing berust, dan vind ik het fijn als je me hierop attendeert. Ik kan niet gehouden worden aan een onaannemelijke offerte.

Overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling afgesproken worden.
 2. Om tot een overeenkomst te komen, geef jij mij opdracht. De opdracht is pas officieel aanvaard wanneer je van mij een bevestigend e-mail bericht ontvangt.

Opdracht

 1. Staaldraad tekstschrijver heeft een leveringsplicht, geen resultaatplicht. Dit betekent het volgende: je krijgt van mij de gevraagde teksten, maar ik bied geen garanties over de resultaten die daarmee behaald worden.
 2. Om werk af te leveren dat bij je past, zet ik mij in om jou en je bedrijf goed te leren kennen. Van jou verwacht ik openheid en eerlijkheid.
 3. Je mag van mij verwachten dat mijn teksten taal-technisch tiptop in orde zijn, wel is het nog steeds jouw taak te controleren op inhoudelijke onjuistheden.
 4. Als jij om welke reden dan ook de opdracht wilt stopzetten, dan kan dat. Wel ben ik genoodzaakt om het werk dat ik al heb gedaan bij je in rekening te brengen.
 5. Hoewel ik het liever voorkom, kan het gebeuren dat ik een opdracht moet afbreken of opschorten. In dat geval vervalt je betalingsverplichting, tenzij mijn beslissing gemotiveerd is door fouten, nalatigheid of ontoelaatbaar gedrag van jouw kant.
 6. Wanneer een opdracht een looptijd van meer dan een jaar heeft, dan heb ik het recht om jaarlijks de tarieven of voorwaarden aan te passen. Ik zal je hier tijdig van op de hoogte brengen.

Levering

 1. De datum van levering hebben we samen afgesproken, deze staat beschreven in de overeenkomst.
 2. Ik doe mijn uiterste best om jou zo snel mogelijk een mooie tekst te leveren, maar mocht ik onverhoopt een deadline niet halen, dan ben ik niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
 3. Je ontvangt de teksten die ik voor je schrijf als Word- en PDF bestand in je mailbox. Indien je een ander bestandsformaat wilt, dan kan dit in overleg.
 4. Wanneer ik binnen zeven dagen na levering geen reactie van je heb ontvangen, neem ik stilzwijgend aan dat je tevreden bent. Natuurlijk zijn correcties na het verstrijken van deze termijn nog steeds mogelijk, maar in dat geval is wel mijn geldende uurtarief van toepassing.

Wijzigingen

 1. Bij mijn teksten heb je recht op één wijzigingsronde.
 2. Verzoek om wijziging geef je per mail aan mij door.
 3. Wanneer het gaat om grote, tijdrovende aanpassingen of uitbreiding van de tekst kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Het betreft hier het geldende uurtarief.

Betaling

 1. Facturen ontvang je digitaal, per e-mail.
 2. Je hebt veertien dagen de tijd om een factuur te betalen.
 3. Wanneer je na het verstrijken van deze termijn niet betaald hebt, krijg je van mij een herinnering en opnieuw een termijn van veertien dagen.
 4. Als je ook deze termijn overschrijdt, ben ik genoodzaakt de rekening te vermeerderen met de wettelijke rente.
 5. Wanneer je na aanmaning nog steeds niet betaalt, dan ben je buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 6. Laat het me weten als er betalingsproblemen zijn, wanneer je me tijdig op de hoogte brengt dan kunnen we kijken naar een betalingsregeling.
 7. Wanneer ik zie aankomen dat je mij niet kunt betalen (bijvoorbeeld door faillissement of staken van je bedrijfsvoering), dan heb ik het recht om per direct de opdracht te beëindigen De kosten voor het gedane werk breng ik dan wel in rekening.
 8. In het geval van grote of langdurige schrijfklussen kan ik betaling in termijnen van je verlangen.

Rechten

 1. Als opdrachtgever, ben jij de deskundige op het gebied van inhoud. Inhoudelijke eindcontrole is daarom jouw verantwoordelijkheid.
 2. De publicatierechten van de tekst worden pas na volledige betaling aan jou overgedragen.
 3. Je mag de door mij geschreven teksten niet doorverkopen aan derden. Ze zijn exclusief voor jou.
 4. Uitzondering op punt 3 onder dit kopje kan gemaakt worden wanneer we vooraf over een derde partij gesproken hebben. In dit geval is het mogelijk dat ik de publicatierechten ook aan deze partij overdraag.
 5. Auteursrecht en persoonsrecht zijn van toepassing op alle teksten van Staaldraad tekstschrijver.

Geschillen

Op elke overeenkomst tussen jou en Staaldraad tekstschrijver is het Nederlands recht van toepassing. Zijn we het oneens, dan proberen we dit eerst zelf op te lossen. Duurt het conflict voort, dan laten we een bevoegde rechter die verbonden is aan de rechtbank in ’s-Hertogenbosch hierover beslissen.

 
Algemene voorwaarden | Staaldraad tekstschrijver